کارخانه تولیدی سرنگ شیشه ای

کارخانه تولیدی سرنگ شیشه ای در چه شهر هایی از کشور مان می باشند؟ آیا سرنگ های شیشه ای با سر سوزن ارایه می شوند؟
سرنگ های شیشه ای یکی دیگر از سرنگ هایی از که در کارخانه های تولیدی شهر های ایران تولید می شوند و این سرنگ ها دارای کاربرد زیادی می باشند پس به طور عمده در بازار عرضه می شوند و این سرنگ های شیشه ای بسته به شرکت تولیدی برخی با سر سوزن می باشند و برخی بدون سیر سوزن.