سرنگ مکنده PICO

خطر تشکیل لخته در نمونه را به حداقل می رساند. تعصب در تمام پارامترها را کاهش می دهد. از نمونه‌گیری گاز خون شریانی، نتایجی را دریافت کنید که می‌توانید به آن اعتماد کنید.

 

 

این به این دلیل است که آنها حاوی هپارین خشک و متعادل الکترولیت با فرمول منحصر به فرد رادیومتر هستند. از تشکیل لخته در نمونه جلوگیری می کند و سوگیری روی تمام الکترولیت ها را به حداقل می رساند.

کاهش خطر ریزش خون با سرنگ های منحصر به فرد ما در دسترس است. به طور ایمن به سرنگ متصل می شود تا خطر ریزش خون در حین حمل و نقل را کاهش دهد.

استاندارد با کانال های هوایی طراحی شده است که از ورود هوا به داخل نمونه خون در حین بسته شدن سرنگ جلوگیری می کند. رادیومتر پالتی از سرنگ ها را برای جمع آوری نمونه خط شریانی یا سوراخ کردن شریانی ارائه می دهد